Кирил Доневски

 
Кирил Доневски, адвокат, роден е во Велес во 1983 година. Дипломирал во 2006 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, на правни студии и се стекнал со називот дипломиран правник. Во 2010 година положил правосуден испит.
 
Во адвокатската канцеларија Михајловски и Поповска е вработен од 2013 година и работи на прашања од граѓанското право, граѓански, стопански и управни спорови, како и работни односи.